fbpx
loader image

Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Aydınlanma Metni

Balkaya Training olarak kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin korunması Kanunu’na uygun olarak işlenmesi ve korunmasına büyük önem vermekteyiz. Bu bağlamda kişisel verilerin özel hayatın gizliliği kapsamında anayasal bir hak olarak düzenlendiğinin bilincinde olarak kişisel verilerin korunması ve hukuki güvence altına alınmasındaki tüm sürecin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere ilgili sair mevzuata uygun ve Veri Sahibi gerçek kişilerin temel hak ve özgürlüklerini koruyacak şekilde gerçekleşmesini temin etmekle yükümlüyüz. Kişisel veri, gerçek kişi veri sahibinin kişilik hakkının bir parçasıdır ve hiçbir şekilde ilgili mevzuat ile işbu Politika hükümlerine aykırı olarak işlenemez.

Kişisel verileriniz, Veri Sorumlusu sıfatıyla Balkaya Training tarafından, KVKK hükümlerine uygun olarak ve aşağıda açıklanan çerçevede elde edilebilecek, kaydedilebilecek, muhafaza edilebilecek veya diğer şekillerde işlenebilecektir.

İşbu Politika, balkayatraining.com (“Site”) web sitesi ve sosyal medya hesaplarımız ile diğer çevrimiçi ya da çevrimdışı kanallar ile toplanan ya da iletilen Kişisel Veriler dahil olmak üzere Balkaya Training tarafından işlem görmüş tüm verileri kapsamaktadır.

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”) ile sizlere kişisel verinin elde edilmesi, işlenmesi, işlenmesine dair hukuki sebep ve amaçlar, kişisel verilerin saklanması, aktarılması ve bunlara bağlı olarak karşılıklı hak ve yükümlülüklerimiz konusunda sizleri ayrıntılı şekilde bilgilendirmek isteriz. 

Öncelikle metin içerisinde kavram karmaşası yaşanmaması amacıyla belirli terimlerin açıklaması yapılacak, ardından aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde veri sorumlusunun kimliği, işlenen kişisel veri örnekleri, kişisel verilerin işlenme amacı, kişisel verilerin üçüncü kişilere ve/veya yurtdışına aktarımı, veri toplama yöntemi ile hukuki sebebi ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında sizlerin sahip olduğu haklar açıklanacaktır.

1. TANIMLAR

İşbu Politika’da kullanılan ve büyük harfle başlayan Politika içerisinde tanımlanmamış terimler, kendilerine aşağıda atfedilen anlamları haiz olacaklardır:

Açık Rıza

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

Kişisel Veri

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi. Örneğin; adınız, soy adınız gibi kimlik bilgileriniz, adres, e-posta, telefon gibi iletişim bilgileriniz kişisel verilerinizdendir.

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.

 

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Veri İşleyen

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişidir.

Veri Sahibi/İlgili Kişi(ler)

Veri Sorumlusu’nun ticari ilişki içinde bulunduğu çalışanları, öğrenci/danışanları, iş ortakları, yetkilileri, potansiyel öğrenci/danışanları, tedarikçileri, işbirliği içinde çalıştığı kurumların çalışanları, üçüncü kişiler ve burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere kişisel verisi işlenen her türlü gerçek kişi.

Veri Sorumlusu

Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri yöneten kişi. İşbu Politika kapsamında “Şirket” olarak belirlenmiştir.

2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER ve ELDE EDİLME YÖNTEMİ

Kişisel verilerinizin bir bölümü bizzat tarafınızca; bir kısım bilgileriniz ise web sitemizde çerez kullanımı kabul ettiğiniz takdirde çerezler veya diğer kaynaklar vasıtası ile elektronik yollarla temin edilmektedir. Tarafımızca işlenen kişisel verileriniz ve bunların elde edilme yöntemleri, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere şu şekildedir:

Otomatik Yollarla Toplanan Kişisel Veriler: Çerezler veya diğer vasıtalarla otomatik toplanan IP adres bilgisi, internet sitesi giriş çıkış bilgisi gibi işlem güvenliği kişisel verileriniz. Çerezler hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen Çerez ve Gizlilik Politikamızı okuyunuz.

Veri Sahibi Tarafından Sağlanan Kişisel Veriler: adınız soyadınız, doğum tarihiniz gibi kimlik bilgileriniz; e-posta adresi, telefon numarası gibi iletişim bilgileriniz; sipariş bilgisi, fatura gibi müşteri işlem verileriniz; fotoğrafınız; sağlık bilgileriniz web sitesi, e-mail, mobil uygulama ve sair kanallar üzerinden herhangi bir şekilde tarafımızla paylaştığınız her türlü kişisel veri.

Diğer Kaynaklardan Alınan Kişisel Veriler: İş ortakları, tedarikçiler ve diğer üçüncü kişilerin (daha önce bu kişilere sağlamış olduğunuz izniniz kapsamında) ilettikleri banka hesap bilgileriniz, imza sirküleriniz ve benzeri kişisel veriler.

3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI ve HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, KVKK’nın 5.maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” ve “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak;

İş faaliyetlerinin ve hizmetlerinin yürütülmesi, planlanması ve icrası,
Öğrenci/danışan ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması, takibi, icrası
Yetkili kurum veya kuruluşlara bilgi temin edilmesi,
Finans, muhasebe ve hukuk işlerinin takibi
Şirketin insan kaynakları süreçlerinin yürütülmesinin temini,
Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, kurumsal sürdürülebilirlik ve yönetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi,
Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması,
Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması amaçları ile tarafımızca işlenebilmektedir.

Balkaya Training tarafından Kişisel Verileriniz yukarıda sayılan amaçlar çerçevesinde ve KVKK’nın 4.maddesinde ön görülen hukuka ve dürüstlük kuralına uygun işleme; doğru ve gerektiğinde güncel olma; belirli, açık ve meşru amaçlarla işleme; işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma; ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine bağlı kalınarak işlenmektedir.

4. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRELERİ

Kişisel Verileriniz ilgili mevzuatta öngörülen süreler uyarınca ve/veya veri sahibi ile kurulan ticari ilişkinin bağlamında kişisel verilerin işlenme amacı için gerekli olan süre kadar saklanacak olup; süreye ilişkin mevzuatta bir düzenleme bulunmaması halinde Kişisel Veriler faaliyet amacının gerçekleşmesine kadarki süre kadar işlenmekte, daha sonra silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

5. VERİ GÜVENLİĞİ

Balkaya Training, Kanun’un 12. Maddesi uyarınca, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak açıklanmasını, işlenmesini, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerde meydana gelebilecek güvenlik eksikliklerini önlemek için, korunacak verinin niteliğine göre gerekli tedbirlerini almaktadır. Bu kapsamda, Kanun ve Kurul tarafından yayımlanmış olan rehberlere uygun olarak uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik ve idari tedbirleri almakta, denetimleri yapmakta veya yaptırmaktayız.

Veri güvenliğinin bir temini olarak aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmekte, Kanun’un gerektirdiği hallerde açık rızaları Veri Sahibi bilgisine sunmakta; ilgili politika, prosedür ve sözleşmeleri yürürlüğe sokarak Kanun’da öngörülen idari tedbirleri benimsemekteyiz.

Veri Sorumlusu’nun elde ettiği ve/veya aktardığı kişisel verilerin elektronik ortamda güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılan yazılımlar, virüs programları ve diğer bilgi teknoloji sistemleri ile siber güvenlik sağlanmakta; fiziksel ortamda mevcut kişisel verilerin arşivlenmesi kilitli dolaplarda saklanarak güvenli yöntemlerle kontrol edilmektedir.

6. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Veri Sorumlusu olarak kişisel verilerin aktarılmasında Kanun’da öngörülen ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından alınan kararlara uygun bir şekilde hareket etmekteyiz. Balkaya Training tarafından rızanız dahilinde elde edilen kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel veriler ile ilgili kişinin açık rızası olmadan başka gerçek kişilere veya tüzel kişilere aktarılmamaktadır. Bununla birlikte Veri Sorumlusu, KVKK ve diğer ilgili kanunların zorunlu kıldığı durumlarda, ilgilinin açık rızası olmaksızın, kişisel verileri mevzuattaki sınırlamalara bağlı olarak, yetkili idari veya adli kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

7. KİŞİSEL VERİLERİ İŞLENEN KİŞİNİN HAKLARI

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamında veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

  • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse, bu işlemenin yapısına ilişkin bilgi talep etme ve kime ifşa edildiğini öğrenme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme ve bu yönde yapılan işlemin üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini ve bu düzeltme halinin üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin işlenmesinde kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini isteme.

Kişisel verileri Balkaya Training tarafından işlenen gerçek kişi veri sahipleri, konu ile ilgili taleplerini balkayatraining.com web sitemizde mevcut olan Bilgi Edinme Formu’nu doldurarak aşağıda belirtilen e-posta adresine gönderebilirler.

İletişimde Kalalım

Balkaya Training’e dair yeni yayınlardan ve gelişmelerden anında haberdar olmak için e-mail adresini bırakman yeterli.

© 2020 Balkaya Training